THIS WEBSITE IS UNDER CONSTRUCTION.

BACE- Bhaktivedanta Academy of Culture and Education- Treasure House of Authentic Vedic knowledge

The topmost source of spiritual knowledge

ENGLISH DICTIONARY

ITIHAAS-HISTORY

ACHARYA BOOKS

18 Puranas

1. Rgved

2. Saamaved

3. Yajurved

VEDAS

4. Atharvaved

VEDANGAS

Samhitas 

Bramhanas

Aranyakas

UPAVEDAS

Ayurveda

Dhanurveda

1. Vishnu 

2. Naradiya 

3. Padma 

4. Garuda 

5. Varaha 

6. ​Bhagavata

7. Matsya

8. Kurma

9. Linga

10. ​Shiva

11. ​Skanda

Kalpa (ritual details)

Shiksha (pronounciation)

Vyaakarana (Grammar)

Nirukta (Etymology)

Chhandas (Meters)

Jyotish (Astronomy)

JOIN!
JOIN!
JOIN!
JOIN!

Upanishads

1. Isha

CHILDREN BOOKS

1. Panchatantra

JOIN!
JOIN!

12. ​Agni

13. ​Brahmand

2. Kena

3. Katha

4. Prashna

JOIN!
JOIN!
JOIN!

18. Brahma

17. ​Vamana

16. ​Bhavishya

 1. Mundaka 

 2. Mandukya 

 3. Taittiriya 

 4. Aitareya 

 5. Chandogya 

 6. Brihadaranyaka 

 7. Brahma

 8. Kaivalya

 9. Jabala

 10. Shvetashvatara

 11. Hamsa

 12. Aruneya

 13. Garbha

 14. Narayana

 15. Paramahamsa

 16. Amritabindu 

 17. Nada-bindu

 18. Siropanishad

 19. Atharvasikha

 20. Maitrayaniya

 21. Kaushitaki 

 22. Brihaj-jabala

 23. Nrisimhatapaniya

 24. Kalagni-rudra

 25. Maitreyy

 26. Subal

 27. Kshurik

 28. Mantrik

 29. Sarva-sar

 30. Niralamb

 31. Suka-rahasya

 32. Vajra-sucika

 33. Tejobindu 

 34. Nada-bindu

 35. Dhyana-bindu

 36. Brahmavidya

 37. Yoga-tattva

 38. Atma-bodhu

 39. Naradaparivrajak

 40. Trisikhy

 41. Sitopanishad

 42. Yoga-cudamany

 43. Nirvanopani

 44. Mandala-brahman

 45. Dakshina-murty

 46. Sarabh

 47. Skand

 48. Mahanarayan

 49. Advayatarak

 50. Ramarahasya

 51. Rama-tapany-

 52. Vasudev

 53. Mudgal

 54. Sandily

 55. Paingal

 56. Bhikshu

 57. Mahad

 58. Sarirak

 59. Yoga-sikh

 60. Turiyatita

 61. Sannyas

 62. Paramahamsa -parivrajak

 63. Malik

 64. Avyakt

 65. Ekakshar

 66. Purnopanishad

 67. Suryopanishad

 68. Akshy

 69. Adhyatma

 70. Kundika

 71. Savitry

 72. Atmopanishad

 73. Pasupat

 74. Param-brahma

 75. Avadhut

 76. Tripuratapana

 77. Devy-upanishad

 78. Tripuropanishad

 79. Katha-rudra

 80. Bhavanopanishad

 81. Hridayopanishad

 82. Yoga-kundaliny-upanishad

 83. Bhasmopanishad

 84. Rudraksh

 85. Ganopanishad

 86. Darsan

 87. Tara-sar

 88. Maha-vaky

 89. Panca-brahma

 90. Pranagni-hotr

 91. Gopala-tapany-

 92. Krishnopanishad

 93. Yajnavalkya

 94. Varahopanishad

 95. Satyayany-upanishad

 96. Hayagrivopanishad

 97. Dattatreyopanishad

 98. Garudopanishad

 99. Kaly-upanishad

 100. Jabaly-upanishad

 101. Saubhagyopanishad

 102. Sarasvati-rahasya

 103. Bahvricopanishad

 104. Muktikopanishad

JOIN!
JOIN!

15. ​Markandey

14.Brhmvaivart

JOIN!

20. Deity Worship Manual

 Sutras

Pacharatras

6Darshanas

Vedanta (Vyasa-Metyaphysics)  1

Mimamsa(Jaimini-interpreting Scripture) 2

Nyaya (Gautama-Epistemology) 3

Vaisesika(Kanada-Philosophy of existance) 4

Yoga(Patanjali-Sadhana)  5

 Sankhya (Ateisitc Kapila-Metaphysics)  6

Corporate Seminars

BACE:  aiming to teach vedic cultutre all over the globe.

www.vedabace.com is explanation of Vedic knowledge with detail information which can be useful in daily spiritual practice and studies and research.

 for further details please contact- info@vedabace.com

©2020 BACE- Bhaktivedanta Academy of Culture and Education